biuro@czarodziejemarketingu.pl    PL +48 693 022 957

Polityka prywatności

Ochrona Twoich danych osobowych jest dla nas sprawą najwyższej wagi.  W związku z tym dokładamy wszelkich starań, abyś czuł/a  się bezpiecznie, powierzając nam swoje dane osobowe przy korzystaniu z naszych usług.

Niniejsza polityka prywatności wyjaśnia zasady i zakres przetwarzania przez nas danych osobowych, przysługujące Ci prawa i nasze obowiązki jako administratora danych. Ma ona charakter informacyjny, co oznacza że nie jest źródłem Twoich obowiązków (nie jest umową ani regulaminem).

 1. Definicje

W celu lepszego poznania całości procesu przetwarzania Twoich danych osobowych zapoznaj się
z kilkoma definicjami:

Administrator danych osobowych – oznacza  osobę fizyczną lub prawną, organ publiczny, jednostkę lub inny podmiot, który samodzielnie lub wspólnie z innymi ustala cele i sposoby przetwarzania danych osobowych; podmiot decydujący o celach i środkach przetwarzania danych osobowych;

Dane   osobowe – wszelkie informacje o zidentyfikowanej lub możliwej do zidentyfikowania osobie fizycznej („osobie, której dane dotyczą”); możliwa do zidentyfikowania osoba fizyczna to osoba, którą można bezpośrednio lub pośrednio zidentyfikować, w szczególności na podstawie identyfikatora takiego jak imię i nazwisko, numer identyfikacyjny, dane o lokalizacji, identyfikator internetowy
lub jeden bądź kilka szczególnych czynników określających fizyczną, fizjologiczną, genetyczną, psychiczną, ekonomiczną, kulturową lub społeczną tożsamość osoby fizycznej;

Odbiorca danych – oznacza osobę fizyczną lub prawną, organ publiczny, jednostkę lub inny podmiot, któremu ujawnia się dane osobowe, niezależnie od tego, czy jest stroną trzecią;

RODO – Rozporządzenie  Parlamentu  Europejskiego  i  Rady  (UE)  2016/679  z  dnia 27 kwietnia 2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w  sprawie  swobodnego  przepływu  takich  danych  oraz  uchylenia  dyrektywy 95/46/WE.

 1. Administrator danych

Administratorem Twoich danych osobowych jest spółka CZARODZIEJE MARKETINGU Sp. z o.o.
z siedzibą w Warszawie  przy ul. Mehoffera 66A lok. 13, NIP: 5242908384, KRS 0000865540
– w imieniu  i na rzecz której działa Prezes Marta Ziobro.

W sprawie ochrony danych osobowych możecie skontaktować się z nami pod adresem e-mail: biuro@czarodziejemarketingu.pl, wpisując w tytule wiadomości: „RODO”.

 1. Cel i podstawa prawna przetwarzania

Twoje dane osobowe mogą być przetwarzane:

 • gdy odpowiadamy na Twoje pytania, przedstawiamy naszą ofertę jeśli udostępniłeś nam swoje  dane osobiście za pośrednictwem różnych kanałów komunikacji, np. poprzez skierowanie zapytania przez e-mail, telefonicznie lub za pośrednictwem formularza na naszej stronie internetowej (art. 6 ust. 1 lit. f RODO)

Przyjmujemy, że jeżeli poprosisz nas o udzielenie informacji dotyczących sprzedawanych przez nas produktów lub świadczonych usług – odpowiedź Tobie udzielona będzie zawierać żądane informacje, a wysłanie zapytania będzie oznaczało zgodę na przesłanie przez administratora informacji  handlowych na podany przez Ciebie adres e-mail w zakresie niezbędnym do udzielenia odpowiedzi (art. 10 ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną). Wyrażoną zgodę możesz cofnąć w każdym momencie bez podawania przyczyny, lecz jej cofnięcie może uniemożliwić udzielenie pełnej odpowiedzi na zadane pytanie

 • gdy podejmujemy wszelkie działania na Twoje żądanie przed zawarciem umowy (art. 6 ust. 1 lit. b RODO)
 • gdy podpisujemy, realizujemy i rozliczamy umowę (art. 6 ust. 1 lit. b RODO)
 • gdy wypełniamy obowiązki  prawne – np. podatkowe, księgowe czy związane z egzekucją roszczeń (art. 6 ust. 1 lit. c RODO)
 • gdy dostarczamy zamówiony przez Ciebie produkt/usługę (art. 6 ust. 1 lit. f RODO)
 • jeżeli musimy się bronić przed potencjalnymi roszczeniami, a także je ustalać i ich dochodzić (art. 6 ust. 1 lit. f RODO).
 1. Okres przetwarzania danych osobowych

Dane osobowe zebrane w celach zawarcia i wykonania umowy będą przetwarzane przez okres trwania umowy lub do momentu wniesienia przez Ciebie sprzeciwu wobec przetwarzania, którego podstawą jest nasz uzasadniony interes, chyba że przepisy prawa będą nas zobowiązywać do dłuższego przetwarzania tych danych lub będziemy je przechowywać dłużej na wypadek potencjalnych roszczeń, przez okres ich przedawnienia określony przepisami prawa – w zależności od tego, który z tych okresów jest dłuższy.

Dane osobowe udostępnione w ramach kontaktu z nami, będą przetwarzane do czasu zakończenia komunikacji, a w przypadku działań marketingowych – do czasu wniesienia sprzeciwu, chyba że analogicznie do informacji powyżej przepisy prawa będą nas zobowiązywać do dłuższego przetwarzania lub do chwili upływu okresu przedawnienia ewentualnych roszczeń.

 1. Odbiorcy danych osobowych

Twoje dane mogą zostać przekazane podmiotom, które pomagają nam prowadzić  stronę internetową i aplikację, zapewniają wsparcie oraz działanie naszych narzędzi i systemów teleinformatycznych (np. przechowywanie danych), a także firmom realizującym przesyłki, podmiotom obsługującym płatności (operatorom płatności internetowych lub bankom).

 1. Prawa osób, których dane są przetwarzane

W każdym przypadku masz prawo do:

– dostępu do danych (w tym otrzymania informacji, które dane osobowe są przetwarzane);
– żądania sprostowania i ograniczenia przetwarzania (np. jeśli są nieprawidłowe);
– usunięcia danych (np. w przypadku gdy były one przetwarzane niezgodnie z prawem);
– przenoszenia danych,  które nam dostarczyłeś  i  które są przetwarzane w sposób zautomatyzowany, a przetwarzanie odbywa się na podstawie zgody lub na podstawie umowy (np. do innego administratora);
– wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych opartego na przesłance niezbędności do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez nas lub przez stronę trzecią,
w tym w szczególności wobec przetwarzania na potrzeby marketingu.

Jeżeli przetwarzanie danych odbywa się na podstawie zgody, masz prawo do jej cofnięcia
w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.

Aby skorzystać z wymienionych praw prosimy o poinformowanie nas, które z nich i w jakim zakresie mamy zastosować pod adresem: biuro@czarodziejemarketingu.pl wpisując w tytule wiadomości: „RODO”.

Masz również prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych jeżeli uznasz, że Twoje dane są przetwarzane w sposób niezgodny z RODO (kontakt – ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa, e-mail: kancelaria@uodo.gov.pl; tel. 22 531 03 00).

 1. Informacja o dobrowolności/obowiązku podania danych

Podanie danych jest niezbędne do zawarcia umowy lub do wykonania innego celu związanego
z przetwarzaniem. Konsekwencją niepodania danych osobowych będzie brak możliwości zawarcia umowy czy wystawienia faktury VAT. W przypadku nawiązania z nami kontaktu podanie danych jest dobrowolne, ale niezbędne, by go nawiązać.

 1. Przekazywanie danych do państw trzecich

Nie gromadzimy i nie przekazujemy jakichkolwiek danych, które pozwalałaby na Twoją identyfikację. Jednakże korzystamy z usług Google Analytics oraz Facebooka. Wobec tego chcemy zapoznać Cię
z tym tematem.

Google Analytics

Korzystamy z narzędzi Google Analytics zapewnianego przez Google LLC, 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA. Działania w tym zakresie realizujemy opierając się na naszym uzasadnionym interesie, polegającym na tworzeniu statystyk i ich analizie w celu optymalizacji naszej strony internetowej.

Google Analytics w sposób automatyczny gromadzi informacje o Twoim korzystaniu z naszej strony internetowej. Zgromadzone w ten sposób informacje są najczęściej przekazywane do serwera Google w Stanach Zjednoczonych i tam przechowywane.

Podkreślamy, że w ramach Google Analytics nie gromadzimy jakichkolwiek danych,
które pozwalałaby na Twoją identyfikację. W związku z tym, dane gromadzone w ramach Google Analytics nie mają charakteru danych osobowych.

 1. Linki i odnośniki do innych stron internetowych

Nasza strona może zawierać linki i odnośniki do innych stron internetowych. 
Nie ponosimy odpowiedzialności za zasady ochrony prywatności, które na nich obowiązują.

 1. Zarządzanie bezpieczeństwem

Wszystkie przetwarzane przez nas dane osobowe chronione są z użyciem racjonalnych środków technicznych i organizacyjnych oraz procedur bezpieczeństwa w celu zabezpieczenia ich przed dostępem osób nieupoważnionych lub ich nieupoważnionym wykorzystaniem. Zapewniamy Ci bezpieczne i szyfrowane połączenie podczas przesyłania danych osobowych stosując certyfikat SSL.

 1. Zmiany Polityki prywatności

Zobowiązujemy się do regularnego przeglądu niniejszej Polityki prywatności i jej zmiany w sytuacji, gdy okaże się to niezbędne lub pożądane z uwagi na: nowe przepisy prawa, nowe wytyczne organów odpowiedzialnych za nadzór nad procesami ochrony danych osobowych, najlepsze praktyki stosowane w obszarze ochrony danych osobowych.  Zastrzegamy również możliwość zmiany niniejszej Polityki prywatności w przypadku zmian technologii, przy wykorzystaniu której przetwarzamy dane osobowe, a także w razie zmiany sposobów czy celów lub podstaw prawnych przetwarzania danych osobowych.